Важно

Важно

Съдържанието на този сайт е предоставено от Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов" и публикувано само и единствено с информационна цел. Чрез него не се цели привличане на нови клиенти или нови ангажименти от съществуващите клиенти. Всяко описание в този уебсайт на резултатите от конкретен казус или сделка, не означава или предполага, че подобни резултати могат или ще бъдат получени по друг случай. Информацията на този сайт не трябва да се третира като правен съвет и не бива да се предприемат никакви действия или да се въздържате от предприемане на действия въз основа на информацията, получена от или чрез този сайт. Всеки правен въпрос трябва да се счита за уникален и предполага различни резултати. Ако се нуждаете от правен съвет, моля свържете се с адвокат и обсъдете с него/нея всички факти и обстоятелства, които адвокатът смята, че може да бъдат от значение за вашия правен казус. Предоставянето на информация от ваша или наша страна чрез страницата няма да ви задължи да влезете в договорни отношения с нашето дружество. Дружеството ни предоставя правни съвети само на лица и фирми, които вече са сключили договор с нас. За удобство този сайт може да съдържа връзки към уебсайтове на трети страни. Тези сайтове не са под контрола на Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов" и Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов" не носи отговорност за верността на съдържанието им.

Google+

Новини и публикации

13.11.2017 г.

" Уъркшоп относно новия регламент за защита на лични данни"
прочети повече

13.11.2017 г.

"Работна среща относно Българското Председателство на Съвета на Европейския Съюз 2018".
прочети повече

13.11.2017 г.

Правен режим на придобиването на имуществото, чрез което лицензиант осъществява лицензионната си дейност по смисъла на Закона за енергетиката в случай на неупражняване на тази дейност за период от повече от една година
прочети повече