Сфери на дейност

Банково и финансово право

Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” има значителен опит и практика в областта на банковото и финансовото право. Нашият екип предоставя правни услуги на много местни и чуждестранни банки и финансови институции при осъществяване на дейността им на територията на България. Дружеството е работило като консултант на банки и финансови институции при отпускане на междубанкови и синдикирани заеми и при създаването на междубанкови консорциуми. Опитът на адвокатското дружество в сферата на банковото и финансовото право доведе до успешното реализиране на редица значими проекти в България.

 

Предоставяме услуги съобразно специфичните нужди  на нашите клиенти, като:

  • изготвяне на договори, вътрешни правила и цялата друга правна документация за започване на дейността на банка, включително на клон на чужда банка;
  • консултации по специфични банкови и финансови операции и сделки, по финансиране на придобивания, преструктуриране на кредити и учредяване на обзпечения;
  • консултации относно регулаторни процедури в областта на банковото и финансовото право;
  • представителство на наши клиенти при кандидатстване за финансиране и изготвяне на документи в тази връзка;
  • процесуално представителство на банки и физически лица по дела, касаещи банкови операции и сделки, включително и действия по събиране на вземания.

 

В контекста на реализацията на инвестиционни проекти, нашият екип има опит в структурирането на сделки по предоставяне на кредити и проектни финансирания. Предоставяли сме консултации на различни участници в сделките – банки, инвеститори, поръчители. Практиката ни обхваща предоставяне на правни консултации на наши клиенти и участие в преговори по сключване и преструктуриране на кредити, както и изготвяне на необходимите договори и обезпечения.

 

Адвокатско дружество „Добрев и Люцканов” има опит при изготвяне на правни становища и подготовка на документи при емитиране на облигационни заеми. Неотдавна консултирахме реализацията на една от най-големите облигационни емисии за българския пазар.

назад